• Krivično pravo

-odbrana fizičkih lica u delima opšteg kriminaliteta

-zastupanje pravnih lica u krivičnim delima i privrednim prestupima

-zastupanje oštećenih lica krivičnim delima

-zastupanje i odbrana maloletnika

  • obligaciono pravo/parnica

-zastupanje u postupcima naknade štete 

-utvrđenje, raskid , poništaj

-naplata potraživanja

-sastavljanje svih vrsta ugovora

-savetovanje i zastupanje klijenata u svim fazama parničnog i izvršnog postupka

-sastav tužbi, redovnih i vanrednih pravnih lekova, podnesaka i drugih zahteva

 

  • stvarno pravo

-sastavljanje ugovora o prometu nepokretnosti

-pravnu analizu dokumentacije i prava na nepokretnostima 

-svi postupci pred sudovima 

  • radno pravo

-sastav ugovora o radu

-neisplaćene zarade i druga primanja po osnovu radnog odnosa

-zastupanje u radnim sporovima

-zastupanje zaposlenih kod povreda na radu

-nezakonit otkaz

 

  • nasledno pravo

-sastavljanje ugovora od doživotnom izdržavanju

-sastav testamenta

-sastav ugovora o ustupanju i raspodeli imovine

-zaštita nužnog dela

-pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku

 

  • porodično pravo

-razvod braka

-sastavljanje predbračnih ugovora

-utvrđivanje i priznanje očinstva

-zakonsko izdržavanje

-podela imovine

-vršenje roditeljskog prava

 

  • izvršni postupak

-podnošenje predloga za izvršenje

-izvršenje na osnovu verodostojnih isprava

-izvršenje na snovu izvršnih isprava

 

  • privredno pravo

-zastupanje pred privrednim sudovima

-pravni konsalting i zastupanje u privrednim sporovima

  • ljudska prava

-sastavljanje ustavnih žalbi

Close Menu